pexels-photo-96654_mini.jpeg

Døden kjem brått, sjølv når han er venta

Sjølv når alder eller sjukdom gjer døden til ein naturleg utgang, kjem det ofte brått på. Stilt ovanfor døden reagerar vi på ulikt vis. Nokre gonger er situasjonen rundt eit dødsfall slik at tida etterpå vert svært vanskeleg for dei som står att. Andre gonger kjem døden som ei lette. 

Vi gjer vårt beste for å komme dei etterlatne i møte, i den situasjonen de står i. Vi kan ta hand om alle praktiske sider ved gravferda:

 • Vakttelefon – vi er tilgjengeleg heile døgnet

 • Henteteneste ved dødsfall i heimen

 • Stell av den døde

 • Val av kiste

 • Fastsetjing av seremonitider

 • Kontakte prest og organist

 • Dødsannonsar og innrykk

 • Utveljing av songar og produksjon av program

 • Solistar til solosang og speling

 • Blomster og andre dekorasjonar

 • Pynting og assistanse under seremonien

 • Båreandakt

 • Bårebil med sjåfør og eventuelle medhjelparar

 • Minnesamvær

 • Melding av dødsfall til offentlege kontor

 • Gravferdsstønad frå Folketrygda

 • Minnebok

 • Minneside

 • Gravmonument og inngravering av namn

 • Transport av kiste i inn- og utland

Gravferd frist

  I følgje norsk lov skal gravferda finne stad seinast 10 yrkedager etter dødsfallet. Seremonien kan ein halde i ei kyrkje, eit kapell eller eit anna eigna lokale. I spesielle tilfelle kan ein søkje Gravferdsetaten om utsetjing. Sogn Gravferdshjelp hjelper til med dette.

  Dersom avlidne har uttrykt spesielle ønskjer for eiga gravferd, bør dette sjølvsagt respekterast. Samstundes er gravferda først og fremst til for dei etterlatne, og det er viktig at deira behov for å ta farvel står i fokus.

  Dødsannonsa

   Dødsfall vert kunngjort gjennom ei dødsannonse i ei eller fleire aviser. Ønskjer de etterlatne at seremonien skal finne stad i stillheit, kan annonsa rykkjast inn etter at gravferda har funne stad. Avdøde kan og ha bedt om at dødsfallet ikkje skal kunngjerast.

   Erfaring viser at openheit rundt omstendigheitene og deltaking frå personar utanfor den næraste familien kan vere ei god støtte i sorga. Det er dei etterlatne som tek den endelege avgjerda om kunngjering av dødsfall. Dødsannonsa kan rykkjast inn så snart tid og stad for seremonien er bestemd.

   Vi hjelper deg med å sette opp forslag til dødsannonse i vår samtale.

   pexels-photo-29129_mini.jpg

   Melding om dødsfall

    Sogn Gravferdshjelp melder dødsfallet til tingretten. Dei etterlatne må sjølve sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett/skifterett i avdøde sin kommune i løpet av 60 dagar etter at døden inntraff. Folkeregister, trygdekontor og kyrkjekontoret mottek melding om dødsfallet utan at familien treng ta kontakt, det samme gjeld prest og organist.

    Etterlatne må sjølv sende melding om dødsfallet til:

    • Bank- og forsikringsselskap
    • Posten
    • Telefonselskap
    • NRK-lisenskontor
    • E-verket
    • Tannlege/fastlege
    • Biltilsynet
    • Burettslag/husvert
    • Abonnementsavis/ -tidsskrift
    • Foreningar
    • Hjelpemiddelsentralen

    Gravstad

     Alle har rett til fri grav i heimkommunen. Kva gravlund ein soknar til, er avhengig av bustadadressa. Kista eller urna si fredningstid er på 20 år, og ein betaler ikkje festeavgift i denne perioden. Når fredningstida på 20 år er over, kan ein normalt forlenge festet mot ei avgift til kommunen. Etterlatne har råderett over gravstaden ut festetiden. Ønsker ein ikkje å forlenge festeperioden, går grava tilbake til kyrkjegarden.

     På mange kyrkjegardar har ein høve til sjølv å velje plassering av grava. Ta kontakt med det aktuelle kyrkjekontoret og gjer avtale.
     Lokale kyrkjegardsvedtekter kan innehalde særlege reglar. Spør oss om den aktuelle kyrkjegarden.

     pexels-photo-28773_mini.jpg

     Arv, skatt og sjølvmelding ved dødsfall

      Her følgjer informasjon frå Skatteetaten om arv, skatt og sjølvmelding ved dødsfall. Sjølvmeldinga til avdøde personar vil ikkje bli sendt i posten. Den må hentast på eit skattekontor. Hugs å ta med skifteattest med fullmakt. Det er han eller ho som har fullmakt som kan få sjølvmeldinga. 

      Det kan vera høve til å be om likning av dødsbo på førehand. Dette kan du gjere på skjema RF- 1040.
      Skjemaet finn du på www.skatteetaten.no: ”Publikasjonar”, ”Skjema”, ”Etter nummer” eller det kan hentast på skattekontoret.

      Dødsfall og arv

      Statlige blankettar

      Trygdeytingar og pensjonar

       Dersom avdøde mottok pensjon frå folketrygda blir denne utbetalt for dødsmånaden. Gjenlevande ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for meir informasjon. Ei rekkje fagforeiningar utbetalar også gravferdsbidrag for sine medlemmar og i nokre tilfelle også for medlemmane sin ektefelle.

       Gravferdsstønad

       Gravferdsstønad frå folketrygda er behovsprøvd og vert gitt til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i samband med gravferda.
       Maksimalt stønadsbeløp finn du på NAV sine nettsider. Stønaden vert avkorta mot formue, forsikringsbeløp m.m.

       Er avdøydde under 18 år, er det inga behovsprøving mot formue m.v. Folketrygda yter stønad som dekkjer utgiftene opp til eit fastsett beløp, som er avgrensa til maksimalt stønadsbeløp. Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

       Transportrefusjon

       Når den samla avstanden frå dødsstaden til næraste naturlege gravstad (i forhold til bustadadresse) overstig 20 km, vert utgiftene til båretransporten dekka med unntak av ein eigenandel. Vi hjelper deg å sende refusjonskrav til NAV.